Algemene voorwaarden

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien (aangezien de overeenkomst de levering van goederen betreft die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd en die een duidelijk persoonlijk karakter hebben kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor deze overeenkomsten overeenkomstig artikel 47 en artikel 48 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming). Tenzij het over blanco kledij gaat.

Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten door de Verkoper en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de site textielbedrukkingen.be (=Zeefdruk Dejonghe), hierna genoemd de Gebruiker.

De levering van pakketten gebeurt uitsluitend op het grondgebied België en de landen van de Europese Gemeenschap.

De Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten op de site, bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn. De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavige overeenkomst wordt geregeld.

ARTIKEL 1: VOORWERP

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de onlineverkopen op Belgisch en Europees grondgebied. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopmodaliteiten tussen ZEEFDRUK DEJONGHE BV, met zetel te 8760 MEULEBEKE, Karel van Manderstraat 12 en de Gebruiker te bepalen inzake bestelling, service, betaling en levering.

Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van de bestelling tussen de contracterende partijen.

 

ARTIKEL 2: BESTELLING

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om online te bestellen op basis van de referenties op de site. De op deze website vermelde aanbiedingen zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij ZEEFDRUK DEJONGHE BV te bestellen. De online bestelling kan pas worden verwerkt als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, alsmede van de prijzen (cfr. artikel 3) en de beschrijving van het te koop aangeboden product en houdt de opdracht tot productie in.

Door het versturen van het op het internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan van de productie-overeenkomst. Voor het uiteindelijk versturen van zijn bestelling heeft de klant de mogelijkheid om op een overzichtspagina de bestelling te controleren en desgewenst te corrigeren. Op de overzichtspagina staan alle details van de aankoop vermeld.

De klant dient alles goed te controleren: voornamelijk de kleuren, de schrijfwijze van de namen of slogan, de juiste accenten op de juiste plaats. ZEEFDRUK DEJONGHE BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de klant verkeerde gegevens doorgeeft.

Na het plaatsen van de bestelling stuurt ZEEFDRUK DEJONGHE BV de klant zo spoedig mogelijk een e-mail met de orderbevestiging. Deze orderbevestiging kan niet gezien worden als een levering, maar dient enkel om te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij ZEEFDRUK DEJONGHE BV is binnengekomen.

De overeenkomst komt pas tot stand van zodra ZEEFDRUK DEJONGHE BV de betaling van het bedrag op de orderbevestiging volledig op haar bankrekening heeft ontvangen.

Indien ZEEFDRUK DEJONGHE BV enige vergissing begaat in de bestelling wordt het pakket op kosten van ZEEFDRUK DEJONGHE BV omgeruild. De verkeerde bestelling moet wel binnen de vijf (5) dagen na de ontvangst ervan naar ZEEFDRUK DEJONGHE BV teruggestuurd worden ter controle mits de melding van het probleem binnen de 48 uren na de levering.

Het afsluiten van de overeenkomst gebeurt onder voorbehoud dat ZEEFDRUK DEJONGHE BV tijdig en volledig door haar leveranciers beleverd wordt. In dat geval wordt de klant onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Hierbij biedt ZEEFDRUK DEJONGHE BV ofwel een ander product aan ofwel wordt de klant terugbetaald.

Alle communicatie of inlichtingen omtrent de online-shop gebeurt via e-mail.

 

ARTIKEL 3: TARIEVEN EN BETALINGSWIJZEN

De prijzen van de producten betreffen de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website.

Bij het plaatsen van een bestelling gebeurt de betaling via MASTERCARD, VISA, PAYPAL of BANKOVERSCHRIJVING.

De verkoop komt pas tot stand na de integrale betaling van de koopprijs. De betaling van een gedeelte van de prijs wordt niet aanzien als een bestelbevestiging.

 

ARTIKEL 4: LEVERING

De Gebruiker kan zijn bestelling laten leveren ofwel aan huis ofwel op het adres van een derde.

De gemiddelde leveringstijd voor de beschikbare producten bedraagt 5 werkdagen.

Elk leveringsprobleem (beschadiging of verkeerde bestelling) dient binnen de 48 uur te worden gemeld op het emailadres van de website.

Bij de bestelling verbindt de Gebruiker zich ertoe bovenop de prijs van de bestelde producten de voorbereidings- en leveringskosten te betalen. Deze kosten schommelen in functie van het type en de hoeveelheid van de bestelde producten, en van de gekozen leveringswijze, en zijn BTW inclusief. ZEEFDRUK DEJONGHE BV houdt zich het recht voor om het bedrag van de voorbereidings- en leveringskosten op elk moment te wijzigen, maar deze kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 

ARTIKEL 5: HANDTEKENING EN BEWIJS

De bevestiging van de bestelling door de Gebruiker en de bevestiging door ZEEFDRUK DEJONGHE BV gelden als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Die bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de site.

 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

ZEEFDRUK DEJONGHE BV heeft inzake de toegang tot de website, de bestelprocedure, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. ZEEFDRUK DEJONGHE BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een defect of storing in het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien.

De producten worden verzonden via de gebruikelijke postdiensten of transporteur. ZEEFDRUK DEJONGHE BV is niet aansprakelijkheid indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de postdiensten of de transporteur.